Algemene informatie AVG 

ScootmobielClub Gouda verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit Privacy Statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ScootmobielClub Gouda (hierna wordt ScootmobielClub Gouda afgekort met SCG).

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. De gegevens van bedrijven (o.a. sponsoren en begunstigers) worden op dezelfde manier behandeld als persoonsgegevens.

Beeldmateriaal: 

Tijdens evenementen, o.a. toertochten, uitgaansdag, kerstmaaltijd worden foto's, video's gemaakt. Deze worden gepubliceerd in de media, zoals kranten en de Facebook-pagina van SCG. Met uitzondering van een enkele voornaam worden geen andere persoonsgegevens daarbij gepubliceerd. Onze Facebook-pagina heeft een openbaar profiel.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Er is een formulier "Toestemming gebruik beeldmateriaal" waarin u kunt aangeven dat u wel of geen toestemming geeft om beeldmateriaal waar u op voorkomt te gebruiken voor publicatie als hiervoor omschreven.

Van wie verwerkt SCG persoonsgegevens?

  • van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: deelnemers, Vrijwilligers en Donateurs van SCG
  • Mensen die interesse tonen in en/of willen gebruik maken van lessen Rijvaardigheid en Voertuigbeheersing.
  • Mensen die interesse tonen om vrijwilliger te zijn bij SCG of ooit vrijwilliger zijn geweest
  • Mensen die interesse tonen in een donateurschap bij SCG of ooit een donateurschap hebben gehad.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt SCG persoonsgegevens?

Als u deelnemer wilt worden van SCG of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als deelnemer, Vrijwilliger, Donateur, Sponsor of Begunstiger.

Als u eenmaal deelnemer of relatie van SCG bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over aan deelnemer gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een activiteit van SCG. Wilt uniet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kunt u dit aangeven door dit aan het secretariaat door te geven.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom de jaarlijkse bijdrage en het versturen van een felicitatiekaart.

Verwerkt SCG ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens tenzij wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier.

SCG controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een

BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat SCG met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Het secretariaat beheert uw persoonsgegevens. Door contact op te nemen met het secretariaat kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met SCG ontvangen en corrigeren.

Daarnaast kan het Dagelijks Bestuur uw gegevens inzien, (tenzij u aangegeven heeft dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

Binnen de SCG kunnen je persoonsgegevens ook worden geraadpleegd door de persoon die

hier gelet op zijn functie toegang moet hebben. (bijvoorbeeld: Verzending felicitatiekaarten, bloemstuk).

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen SCG

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen  wij dat  alleen  wanneer  er  tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. SCG kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is SCG gebonden aan de daarvoor geldende wet- en

regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens SCG van mij verwerkt?

Door contact op te nemen met het secretariaat kunt u uw gegevens met betrekking tot uw ldeelnemersregistratie of relatie met SCG ontvangen en corrigeren.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SCG kunt u  terecht bij het secretariaat. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met SCG via het contactformulier

of telefonisch: 06 – 384 06 350

Afmelden van berichten

SCG kan u serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving

voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. SCG beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Wilt u buiten de serviceberichten geen andere berichten ontvangen geef dit dan door aan het secretariaat.

Wijzigingen Privacy Statement

SCG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Wijzigingen zullen tijdig worden bekend gemaakt. De laatste versie van dit Privacy Statement kunt u raadplegen en/of downloaden van de website: www.scootmobielclubgouda.nl

Voor het gebruik van de Website en de Facebookpagina verdient het aanbeveling om dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

ScootmobielClub Gouda

Voor het eerst opgesteld door het Secretariaat in januari 2023.

Secretariaat is bereikbaar via het contactformulier of  telefonisch op dinsdagmiddag of vrijdagochtend: 06 – 384 06 350